תקנון שימוש בשירות התשלומים שניתן ע"י חברת קוויק צ'ק בע"מ (להלן: "החברה")

                                                  

1.    כללי

1.1.       האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.2.       כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.3.       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באפליקציה, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האפליקציה.

1.4.       כל שימוש באפליקציה, לרבות רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האפליקציה, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה.

1.5.       השימוש באפליקציה מיועד לצרכים אישיים בלבד, ואין לעשות שימוש כלשהו באפליקציה לצרכים מסחריים מכל סוג שהוא.

1.6.       בעת ההרשמה לאפליקציה תתבקש, כתנאי להרשמה, לאשר באופן פעיל את הסכמתך לתנאי תקנון זה. כמו כן, תוכל לאשר באופן פעיל את קבלת חומרים פרסומיים מטעם בתי עסק אשר בהם ניתן לשלם באמצעות האפליקציה. במידה ותיתן את הסכמתך המפורשת כאמור לעיל, החברה תהא רשאית לשלוח לך מפעם לפעם, לרבות אך ללא הגבלה, הודעות דואר, הודעות אלקטרוניות, הודעות מסר קצר (מסרונים) הודעות מערכת חיוג אוטומטי והודעות שאלוני שביעות רצון וסקרים (להלן יחד: "הודעות"), לרבות הודעות שהינן דבר פרסומת מטעם בתי עסק אשר בהם ניתן לשלם באמצעות האפליקציה, ואשר מטרתם הינה, בין היתר, לעודד רכישת מוצר או שירות.

הנך רשאי, בכל עת, לפנות לחברה בבקשה להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור ו/או להודיע על

סירובך לקבלת הודעות כאמור, באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: mailto:info@mycheck.co.il

1.7.       החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון זה לרבות לשנות את דמי השימוש וזאת בכפוף למתן הודעה למשתמש.

1.8.       אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- (להלן: "חוק הגנת הצרכן ("והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האפליקציה (להלן: "ההוראות") למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות באפליקציה אם במפורש או במשתמע.

 

2.    מי רשאי להשתמש בשירות ובאפליקציה

2.1.       כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באפליקציה, לרבות לבצע תשלום באמצעות האפליקציה, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

-          המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

-          למשתמש מלאו 18 שנים;

-          המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

-          המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;

-          המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

-          המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.2.       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באפליקציה, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

-          המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

-          המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;

-          המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;

-          המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותם התקינה של האפליקציה ו/או השירות ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג'  כלשהו;

-          אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

 

3.    התשלום ותנאי התשלום

3.1.       באמצעות האפליקציה יכולים המשתמשים לבצע תשלום על המוצרים שרכשו בבית העסק המאפשר שימוש באפליקציה.

3.2.       משמעות הלחיצה על כפתור ה "שלם חשבון"(confirm&pay) וסיום ההליכים הנלווים להליך התשלום, היא שהמשתמש מאשר את סכום התשלום ומאשר חיוב בכרטיס האשראי שהזין  במערכת.

3.3.       תשלום שאושר ע"י המשתמש באמצעות הזנת סיסמא אישית אינו ניתן לביטול.

3.4.       הזנת סיסמא אישית בזמן קבלת קוד בבית עסק ספציפי, דינו כחתימה של המשתמש ואישור סופי ומוחלט של התשלום בבית עסק זה.

3.5.       היה והמשתמש פתח יישום של פתיחת שולחן בבית עסק המופיע באפליקציה באמצעות הזנת הסיסמא האישית ולא הוסדר התשלום,  יחויב הלקוח אוטומטית בחוב הקיים מול בית העסק, ובבתי עסק נותני שירות כגון בתי קפה, מסעדות ובארים בתוספת 12.5% דמי שירות. תשלום זה  אינו ניתן לביטול, פתיחת יישום של פתיחת שולחן הינה כדין אישור תשלום.

3.6.       בכדי לאפשר תשלום באמצעות האפליקציה ,יחויב המשתמש לפתוח חשבון משתמש  דרך האפליקציה. בעזרת חשבון משתמש זה, יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באפליקציה, לרבות, צפייה בתשלום עבר, שינויי הגדרות המשתמש וכדומה.

 

4.    הרישום

4.1.       לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס הרשמה. טופס ההרשמה יכלול את הפרטים הבאים:

-          שם פרטי ושם משפחה;

-          כתובת דואר אלקטרוני;

-          בחירת סיסמא;

-          תעודת זהות;

-          מספר טלפון;

-          פרטי כרטיס אשראי.

4.2.       הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האפליקציה ו/או הליכי המכירה באפליקציה.

 

5.    תשלום

5.1.       המחירים המוצגים בחשבון לתשלום כוללים מע''מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.

5.2.       החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר המשתמש.

5.3.       היה וחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש, תבוטל רכישה שאושרה, והמשתמש יחויב להסדיר את התשלום במזומן או בדרך אחרת שמקובלת על בעל העסק.

 

6.    הגבלת אחריות

6.1.       האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספק/ים בלבד. החברה ו/או מי מטעמה אינה מספקת את השירותים ו/או מוכרת את המוצרים הניתנים בבית העסק ולפיכך אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לגביהם.

6.2.       בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

6.3.       כל מערכת ממוחשבת לרבות האפליקציה, סובלת לעתים מתקלות. השימוש באפליקציה, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת. אנו עושים כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום. על אף זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך,  החברה תהיה פטורה מאחריות לכל  נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג באפליקציה, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האפליקציה, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת בקשות המשתמש ו/או בתקלות שמקורן בצד שלישי (ובכלל זה חברות האינטרנט ו/או הסלולר) ו/או תקלות אחרות.

 

7.    הגנת הפרטיות

7.1.       כל פרטיו האישים של המשתמש) שם, דואר אלקטרוני וכדומה) יישמרו במאגרי המידע  שבחזקת החברה ("מאגרי המידע של החברה") . בכל עת תוכל לדרוש למחוק את פרטיך האישיים ממאגרי המידע של החברה והחברה תפעל לשם כך על פי הוראות כל דין.  

7.2.       השימוש במידע: השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר השימוש בשירותים השונים באפליקציה, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים וכן לצורך התפעול השוטף וניהול האפליקציה ובכלל זה: לצורך ביצוע התשלום, הצעת מבצעים, הטבות והצעות שונות מטעם החברה ו/או מטעם בתי עסק המופיעים באפליקציה ו/או מטעם צדדים שלישיים.

7.3.       מסירת מידע לצדדים שלישיים: החברה לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תרכוש / תבקש לממש הטבה אצל בתי עסק המופיעים באפליקציה ו/או מצדדים שלישיים, יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה / מימוש ההטבה; (ב) במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה ו/או בינך לבין הספקים ו/או הצדדים השלישיים המעניקים הטבות; (ג) לישראכרט בע"מ; (ד) אם תבצע באפליקציה פעולות שבניגוד לדין; (ה) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי; (ו) אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא פעילות כלשהי של האפליקציה וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

7.4.       אבטחת מידע – החברה מיישמת באפליקציה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.

7.5.       החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות"  (”cookies“)על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאפליקציה.

7.6.       שינויים במדיניות הפרטיות – בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באפליקציה.

7.7.       ברצוננו להדגיש כי לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

 

8.    דין ושיפוט

8.1.        הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו ,הוא הדין הישראלי בלבד.

8.2.       בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי תל אביב-יפו) הסמכות הבלעדית לדון בה.